Deze Privacy Policy geeft informatie over hoe PESCHECK omgaat met uw persoonlijke gegevens, ook wel ‘persoonsgegevens’, in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). PESCHECK is een handelsnaam van de besloten vennootschap PESCHECK B.V. Boulevard 1945 nr. 3, 7511 AA, Enschede, KvK 70886393  (‘PESCHECK’). Het Ministerie van Veiligheid en Justitie tezamen met de Staatssecretaris van veiligheid en justitie heeft een vergunning afgegeven voor het verrichten van screenings werkzaamheden o.a. met bijzondere persoonsgegevens, onder POB #1551.nn nnWaarom verwerkt PESCHECK persoonsgegevens?nnWanneer PESCHECK bijvoorbeeld VOG aanvraag, background screening, pre-/in employment screening óf KYC uitvoert (‘Opdracht’) op verzoek van uzelf,  voor uzelf, verwerkt PESCHECK uw persoonsgegevens en is PESCHECK aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. In het geval dat uw (toekomstige) werkgever, een uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een andere organisatie in brede zin PESCHECK verzoekt om een Opdracht. uit te voeren, is PESCHECK aan te merken als verwerker en verwerkt PESCHECK uw persoonsgegevens t.b.v. deze Opdracht.nnVoor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond verwerkt PESCHECK persoonsgegevens?nnPESCHECK verwerkt persoonsgegevens met het doel om uw Opdracht te verzorgen wanneer u daar zelf om verzoekt. Deze verwerking vindt plaats op grond van uw toestemming/verzoek. Uw Opdracht kunt u totdat de Opdracht is uitgevoerd intrekken. Let wel: het intrekken van uw Opdracht doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.nnIn het geval dat uw (toekomstige) werkgever, uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een organisatie in brede zin PESCHECK de opdracht geeft om een Opdracht uit te voeren, verwerkt PESCHECK uw persoonsgegevens met het doel om aan deze opdracht te voldoen. De verwerking van uw persoonsgegevens is in dat kader gebaseerd de rechtsgrond de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van een derden, namelijk uw (toekomstige) werkgever, uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een organisatie in brede zin. Het gerechtvaardigd belang van deze derden is om de integriteit van de gescreende persoon d.m.v. de uitkomsten van de screening te kunnen beoordelen.nDaarnaast verwerkt PESCHECK persoonsgegevens met het doel deze voor u beschikbaar te houden voor een volgende screening, zodat u niet nogmaals de gehele screeningsprocedure hoeft te doorlopen.nnWelke persoonsgegevens verwerkt PESCHECK?nnPESCHECK verwerkt bij het uitvoeren van de Opdracht de volgende persoonsgegevens, al naar gelang hoe uzelf of uw (toekomstige) werkgever, uitzend- of detacheringsorganisatie, arbeidsbemiddelaar of een organisatie, indien van toepassing, in brede zin de screening samenstelt:n

  • n t

  • CV-gegevens: NAW, geslacht, werk- en opleidingsgeschiedenis, e-mail adres, telefoonnummer; en

n t

  • Identiteitsgegevens: Verificatie en kopie paspoortnummer/ID-kaartnummer, geldigheidsduur identiteitsdocument, nationaliteit, paspoort, nationaliteit, geboortedatum en –plaats;

n t

  • VAR-gegevens: verificatie en kopie VAR-verklaring;

n t

  • Gegevens van Verklaring Omtrent Gedrag (‘VOG’): verificatie en kopie VOG-verklaring;

n t

  • Gegevens omtrent werk- en opleidingsgeschiedenis: verificatie werk- en opleidingsgeschiedenis, eventueel opmerkingen van ex-werkgevers,

n t

  • Financiële gegevens: onder meer; voorkomen in curatele register, insolventie-register, kredietwaardigheidsscore; andere bronnen zoals (gerechts)deurwaarders, incassobureau’s

n t

  • Gegevens omtrent Eigen Verklaring Integriteit: gegevens omtrent de verhouding tussen particuliere financiële verplichtingen en inkomsten of vermogen, gegevens omtrent een eerder faillissement van betrokkene, gegevens omtrent schorsings- en ontslaggeschiedenis, gegevens omtrent enige nevenfuncties van betrokkene, gegevens omtrent de correctheid van de opgegeven opleidingsgeschiedenis en werkervaring, gegevens omtrent andere omstandigheden die betrouwbaarheid/deskundigheid en integriteit van Betrokkene in twijfel trekken, gegevens omtrent veroordelingen inzake misdrijf of economisch delict, gegevens omtrent Betrokkene als verdachte in een strafrechtelijke procedure terzake enig misdrijf of economisch delict;

n t

  • Gegevens omtrent voorkomen in online bronnen: waaronder inbegrepen profielen van betrokkene op sociale media, berichten van of over betrokkene op nieuwsmedia en activiteit van betrokkene op internationale opsporingslijsten, blogs en forums; en

n t

  • Gegevens omtrent aanvullende documenten die op verzoek van opdrachtgever worden verzameld, geverifieerd of gecontroleerd, bijvoorbeeld een loonstrook of geheimhoudingsverklaring.

n

nDe medewerkers van PESCHECK. Daarvoor formuleert PESCHECK duidelijke werkinstructies voor haar medewerkers. Daarnaast wordt de toegang tot de persoonsgegevens beperkt tot medewerkers die daadwerkelijk toegang moeten hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verzorgen van de Opdracht. Voor het uitvoeren van specifieke onderdelen van de screening of verifiëren, deelt PESCHECK de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens met subverwerkers. Na afronding van een Opdracht brengt PESCHECK u en onze opdrachtgever tegelijkertijd op de hoogte van het screeningsrapport (‘PES Rapport’), indien van toepassing. Bijvoorbeeld KYC resultaten t.b.v. opdrachtgevers / VOG resultaten worden niet gedeeld, aangezien deze niet inzichtelijk zijn voor ons, dan wel enkel bestemt zijn voor de opdrachtgever.nnHoe lang worden mijn gegevens bewaard?nnAlle persoonsgegevens, worden uiterlijk na verwijderd of geanonimiseerd. Tenzij de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is (bijv. in verband met een op he rustende wettelijke verplichting). Afwijking: Alle persoonsgegevens die verwerkt worden door ons als zijnde Verwerkersverantwoordelijke onder het label VOG-Aanvraag.nl worden na het indienen van een VOG-aanvraag door de aanvrager binnen zestig (60) dagen verwijderd. Wilt u uw gegevens eerder verwijderen/anonimiseren? Neem dan contact gerust contact met ons op.nnUw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevensnnU heeft het recht bij PESCHECK per schriftelijk verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door PESCHECK worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.nnBovendien wijzen wij u graag uitdrukkelijk op uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PESCHECK.nnPESCHECK zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek schriftelijk sturen naar PESCHECK. Wanneer u een verzoek indient, kan PESCHECK om aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen.nnWijziging van het Privacy en cookie statementnnPESCHECK kan dit Privacy Policy aanpassen. Dat doet PESCHECK bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. PESCHECK raadt u daarom aan het Privacy Policy regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan de website. De laatste wijziging was op [04-04-2019]nnCookiesnnDeze website maakt gebruik van verschillende cookies. De cookies zijn:n

  • n t

  • Essentiële cookies

n t

  • Voorkeurs cookies

n t

  • Analytische cookies

n t

  • Advertentie cookies

n

nEssentiële cookies:nnNoodzakelijke cookies zijn cookies welke de website bruikbaarder maken. Zo zal de website altijd gebruiksvriendelijk zijn voor u.nnVoorkeurs cookies:nnDeze zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden zoals voorkeurstaal, regio, land etc.nnAnalytische cookies:nnAnalytische cookies komen voornamelijk van Google Analytics. Hierbij worden gegevens anoniem verzameld om inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoekers. Op deze manier kunnen we inzicht krijgen in hoe we onze website nog beter kunnen optimaliseren.nnAdvertentie cookies:nnAdvertentie cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Advertentie cookies van VOG-aanvraag.nl zijn:n

  • n t

  • Google Tag manager

n t

  • Remarketing Tag van Adwords: Dankzij de remarketing tag kunnen wij u relevantie advertenties tonen van producten/diensten welke u eerder op onze website gezien heeft.

n

nVragen en klachtennnIndien u vragen en / of klachten heeft over het Privacy Policy van PESCHECK of de manier waarop PESCHECK uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen met ons. De contactgegevens van PESCHECK zijn hieronder te vinden.nnMocht u van mening zijn dat PESCHECK uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt en PESCHECK geen/onvoldoende gehoor geeft aan uw bezwaar of uw verzoek, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.nnIdentiteit en contactgegevens PESCHECKnnBoulevard 1945 #3n7511 AA Enschede (Nederland)nn085 – 060 8999nnscreenen@pescheck.nlnnKvK: 70889363nnIdentiteit en contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming PESCHECKnnAron Aksannnaron@pescheck.nlnn085 – 060 8999nn